Üldtingimused
1.1 Ostutingimused kehtivad Fortec veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja OÜ Haarwood (edaspidi Fortec) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 Fortec toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.3 Fortec jätab endale õiguse teha muudatusi ostutingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Fortec veebilehel.

Müügilepingu jõustumine
2.1 Fortec müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
2.2 Forteci ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Haarwood arvelduskontole.
2.3 Fortec veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad
3.1 Kõik Fortec veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
3.2 Fortec jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
4.1 Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank, LHV või Krediidipanga pangalingiga, krediitkaardiga. Makseid võetakse vastu eurodes.
4.2 Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
4.3 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

Kohaletoimetamine
5.1 Kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja hiljemalt järgmisel tööpäeval peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).
5.2 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Fortecit koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.3 Fortec on kohustatud klienti koheselt teavitama kui ilmneb asjaolusid, et Ostutingimuste punkte ei ole võimalik korrektselt täita.
5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Fortec ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

Tagastamisõigus
6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
6.3 Kauba tagastamisel tuleb esitada ostuarve.
6.4 Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil karl@artsmanagement.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime ja toote nime.
6.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule.

Pretensioonide esitamise kord
7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on tarbijal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Fortecit probleemist e-posti aadressil info@fortec.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
7.3 Fortec ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatud jõud
8.1 Fortec vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Forteci ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Fortec ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Fortec ei saanud mõjutada ega ette näha.

Privaatsus
9.1 Fortec veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Fortecile enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Fortec kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

Muud tingimused
10.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Fortecil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.