Garntiileping ANDREAS STIHL AG & Co. KG, VIKING GmbH, G.F. srl ja LOGOSOL AB poolt toodetud toodetele

1. Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijal õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral esitada pretensioon mittevastavuse kõrvaldamiseks.
2. Tootmisdefekti väljaselgitamiseks täiendaval ekspertiisi nõudmisel eksperiisikulud tuleb tasuda tooteomanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et toote purunemine ei ole põhjustatud tootmisveast.
3. Müüja annab seadmele garantii, mille tähtaeg on sätestatud käesolevas lepingus (punkt 7).
4. Garantiitähtaeg algab kauba ostjale üleandmisest. Kui garantiinõuet aktsepteeritakse, toimub remondi teostamine võimalikult kiiresti. Müüja ei kompenseeri seadme remondi ajal saamata jäänud tulusid ega seadme transpordiga seotud kulutusi.
5. Käesolev leping ei kohusta garantiitöökoda seadet tasuta puhastama, hooldama ja reguleerima.
6. Garantii andja tugineb teadmisele, et ostja antud teave kasutusotstarbest vastab tõele(isiklikuks või kommertskasutuseks). Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada kui toodet on kasutatud mingil muul viisil, mille ostja on seadme ostuhetkel garantiilepinguvormil teatanud ja allkirjastanud.
7. Pretensiooni esitamise ajaks on majandus­ ja kutsetegevuses tegutseva ostja puhul (juriidiline isik) 12 kuud alates arve­saatelehe väljastamisest ning tarbija puhul(füüsiline isik) 24 kuud alates toote üleandmisest, kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
8. Kõik seadmete detailid vahetatakse garantiiaja jooksul tasuta välja, kui need on purunenud materjali­, konstruktsiooni­ või koostamisvigade tõttu. Garantii ei hõlma seadme detaile, mis on kasutuskõlbmatuks muutunud loomulikust kulumisest või mittesihipärasest kasutamisest tingituna.
9.Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), samuti ei kata garantii kulusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel. Garantii ei kehti ka siis, kui seadmele ei ole teostatud hooldust vastavalt hooldusraamatule, kasutusjuhendile või ekspluatatsioonieeskirjadele.
10. Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme ekspluatatsioon ning võtta ühendust seadme FORTEC teenindusega või OÜ Farron Tehnika poolt autoriseeritud hooldetöökojaga.
11. Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada seisukorras, milles see oli purunemise hetkel ja komplektsena.
12. Seadet tohib garantiiaja jooksul remontida ainult FORTEC teeninduses või OÜ Farron Tehnika poolt autoriseeritud hooldetöökodades.
13. Garantiilepingutingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:

*Toode ei kuulu esmaostjale
* Kasutaja ei teavitanud müüjat seadmel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist ja põhjustas seadmele lisakahjustusi * Seadmel puudub seerianumber
* Toode ei ole Eestisse toodud ametliku maaletooja poolt
* Hooldustöid ei ole tehtud (õhufiltri ja kütusefiltri vahetust, jahutusribide puhastust jms. mis on äramärgitud kasutusjuhendis)
* Toodet on remonditud ja reguleeritud selleks mittevolitatud teenindustöökojas
* Tootel ei ole kasutatud remondiks originaalvaruosi
* Klient on toodet modifitseerinud või selle tehasepoolset soovitatavat komplektsust muutnud

STIHL, VIKING, LOGOSOL kaubamärkide maaletooja Eestis on Farron Tehnika OÜ, mis turustab oma tooteid üleestilise autoriseeritud edasimüüjate võrgustiku kaudu.